Młodzież I Seniorzy w naszym Ośrodku

W październiku br. na terenie naszego Ośrodka gościła młodzież i seniorzy na Pikniku Wolontariackim, który jest jednym z istotnych punktów projektu pod nazwą „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” realizowanego w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” przez Stowarzyszenie Pomocy Bliżniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Działania skierowane do młodzieży polegają na propagowaniu idei wolontariatu i aktywności obywatelskiej, wyróżnianiu bezinteresownej pracy wolontariuszy wywodzących się ze środowisk zagrożonych oraz ich wkładu w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Cele projektu ukierunkowane są na zwiększanie uczestnictwa młodego pokolenia w procesach podejmowania decyzji – m.in. na organizację spotkań międzypokoleniowych w celu przekazania wiedzy, wartości ponadczasowych oraz edukację w zakresie wolontariatu – m.in. nauka o tradycji i praktyczna pomoc wolontarystyczna podczas akcji charytatywnych.